FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHCESKYNávrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext
Království perníku

Značení cyklotras

Cyklotrasy jejichž garantem značení je Klub českých turistů:
 • Dopravním značením jsou značeny cyklotrasy ( silniční cyklotrasy) vedené převážně po silnicích II. a III.třídy, po místních a účelových komunikacích s kvalitnějším povrchem. Jejich značení je realizováno pomocí směrových tabulek s piktogramem bicyklu a číslem cyklotrasy. Na křižovatkách cyklotras jsou směrové tabule, na kterých je text uvádějící většinou koncový bod cyklotrasy a nejbližší významnější cíl s kilometrovou vzdáleností. Pokud je průjezd některým úsekem nebo křižovatkou složitý, pak se v tomto místě instaluje návěst před křižovatkou na které je schéma průjezdu.

 • Pásovým značením jsou opatřeny cyklotrasy vedoucí převážně po účelových komunikacích (lesní a polní cesty). Pásová značka je tvořena třemi pruhy-vnější pruhy, upozorňovací, jsou vždy žluté, vnitřní pruh, vedoucí pruh, může mít červenou, modrou, zelenou nebo bílou barvu a to vždy od výchozího bodu až do cílového bodu. Cyklistické pásové značky mají dvojnásobnou plochu ve srovnání s pěšími značkami.
Při pohybu po cyklotrase je nutno mít na zřeteli, že ne všechny křižovatky jsou osazeny značkami. Jedu-li po hlavní silnici neodbočuji na křižovatkách neosazených značkami, ale pokračuji stále po hlavní silnici. Toto pravidlo platí i pro místní a účelové komunikace: jedu-li po cestě s asfaltovým nebo zpevněným povrchem neodbočuji bezdůvodně na cestu s horším povrchem.

Je nutné věnovat pozornost průjezdu obcemi. V obci křižuje hlavní silnici vždy několik vedlejších komunikací na které cyklotrasa může odbočit.

V terénu je možné se setkat i s cyklotrasami, jejichž značení je odlišné od výše popsaného. Cyklotrasy s odlišným značením nejsou uvedeny v našem souboru (příkladem je Žacléřsko, Toulovcovy maštale).

Desatero cykloturisty

 1. Respektuji, že základním pravidlem chování všech uživatelů na značených i
  neznačených cestách, je vzájemná ohleduplnost, bez rozdílu způsobu přepravy - pěší, cyklisté, kolečkové brusle, jízda na koni a další.
 2. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným
  turistům a cyklistům. Jsem si vědom toho, že lidé posuzuji cyklisty obecně i podle mého chování.
 3. Zpomalím, pokud se přiblížím k jiným uživatelům. Dám o sobě včas vědět pozdravem
  nebo zvonkem a budu předjíždět velmi opatrně. Vždy předjížděnému dám čas zareagovat na můj signál.
 4. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček, zvláště na účelových a
  místních komunikacích , budu vjíždět s vědomím, že by se tam mohla vyskytovat překážka jakéhokoliv druhu. Zvláště v lesních úsecích si uvědomuji možnost výskytu těžební techniky, případně dočasně zhoršeného povrchu komunikace.
 5. Pokud cyklotrasa překračuje komunikaci I. nebo II. třídy, budu si počínat zvláště
  opatrně.
 6. Při svém pohybu zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou
  trasu a ničit tak vegetaci, nebo zvyšovat potenciál možné eroze. Jsem si vědom toho, že v lese se nesmím pohybovat mimo cesty.
 7. Nebudu blokovat cestu opravami defektů. Budu dbát o perfektní technický stav bicyklu a budu mít ve výzbroji minimálně náhradní duši, montážní páky, soupravu lepení.a hustilku.
 8. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.
 9. Nebudu odhazovat odpadky. Co přivezu na místo odpočinku to také odvezu. Budu dbát na čistotu životního prostředí.
 10. Jsem si vědom, že po značených cyklotrasách se pohybuji na vlastní nebezpečí. Budu dbát na svou osobní bezpečnost používáním brýlí, přilby, rukavic. Vždy volím trasu, která odpovídá mým schopnostem, zdraví a kondici. Budu mít vždy bidon s vhodným nápojem.
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule