FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH CESKY Návrat na hlavní stranu PRAHA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ KRAJ VYSOCINA PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ STREDOCESKÝ KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ
Návrat na hlavní stranu

Fulltext

Pěší pochod v Chanovicích

Obec Chanovice pořádá v sobotu 6. ledna 2007
PĚŠÍ POCHOD
Chanovice - Dobrotice - Holkovice - Újezd u Chanovic (Šumava jako na dlani) - Chanovice

Novoroční procházka krásným územím, které je mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu!
Start: v 8.3o až 9.3o hodin v IC zámku Chanovice
Ukončení: ve 13.oo hodin s hudbou a se zpěvem v Kulturním domě v Chanovicích
Startovné: 50,- Kč bude použito na úhradu občerstvení účastníků a na tiskoviny

pohled z Chanovic na Šumavu
pohled z Chanovic na Šumavu

Rozhodne stávající politická garnitura zodpovědně o naší budoucnosti a o budoucnosti desítek generací našich potomků - jaderné odpady v ČR ???

Z názorů Ing. Dany Drábové, Ph.D. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost:
".....Provedení významných změn v energetice na straně dodávky a spotřeby vyžaduje dlouhodobou promyšlenou přípravu. V odvětví energetiky trvá mnoho let, než se inovace začnou používat, řešení nelze hledat až ve chvíli, kdy se objeví problémy. Stále zřetelněji se ukazuje, že bude třeba silných politických osobností, které budou mít vůli zabývat se energetikou jako jednou z priorit vládních programů. Budou muset mít vizi a schopnost předvídat problémy daleko dříve, než je bude možno zachytit běžnými analýzami. Bude to vyžadovat odvahu k přijetí a prosazení obtížných rozhodnutí, zejména z pohledu rovnováhy blahobytu současné a příštích generací....." (z úvodníku bulletinu Radon, listopad 2006)

Šest regionů v ČR se nyní stále aktuálně a prioritně zabývá problémem vzniku zařízení pro jaderné odpady na svém území. Hledání rovnoprávného řešení a podporu při činnostech mají některé lokality z krajských úřadů a pověřených měst. Ale reálný dialog mezi vládní agenturou SÚRAO a místními samosprávami stále nenastal. Jednou z lokalit je i území mezi městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice, pracovně zvané "Pačejov nádraží". Vláda, která ukončila svoji činnost v létě 2006, odložila rozhodnutí o způsobu likvidace radioaktivních odpadů minimálně do roku 2009. Radioaktivní odpady však stále vznikají, především v jaderných elektrárnách. Vláda, která měla vzejít z parlamentních voleb v minulém roce, není však ani po sedmi měsících schválena většinou zákonodárného Parlamentu ČR.
A statisíce občanů trápí pomyšlení, jak se rozhodnou politici v roce 2009, či rozhodnou až ti další?
Proto mám stále velké obavy o budoucnost obce v jejímž čele na čtyři roky stojím. Vždyť nebezpečí vybudování gigantického úložiště v ČR, konkrétně pro nás zde v Pošumaví, znamená stále psychologický blok pro zde žijící občany, pro vlastníky nemovitostí, pro investory, apod. A to nejen přímo ve zkoumaném místě, ale v celém širokém regionu.
Vždyť odborné analýzy zkoumají vlivy stavby úložiště radioaktivních odpadů minimálně v oblasti tkz. II. pásma mezi městy Strakonice, Blatná, Blovice, Nepomuk, Klatovy, Sušice a Horažďovice (okruh 10 až 20 km od uvažovaného území úložiště).

V oficiální "Zprávě" z roku 2006 předložené Správou úložišť radioaktivních odpadů, se například uvádí, že vzhledem k dlouhodobé přípravě a případné realizaci úložiště:
- hrozí zdravotní a bezpečností rizika pro obyvatelstvo (nutno dále vyhodnocovat)
- hrozí ztráta tržní hodnoty objektů a pozemků v oblasti okruhu minimálně 10 km
- hrozí snížení poptávky po zemědělských a lesnických produktech z oblasti
- hrozí riziko poklesu podzemních vod a zánik místních zdrojů pitné vody
- hrozí negativní vlivy na životní prostředí a krajinný ráz území a okolí
- hrozí velké negativní vlivy na zachování a rozvoj rekreačních aktivit v území a okolí
- hrozí cílené vylidnění některé menší vesnice poblíž úložiště
- atd.

V této "Zprávě" jsou uváděny i předpokládané plochy pro jednotlivé součásti stavby:
- cca 306 hektarů hlubinného úložiště
- cca 19 hektarů povrchového areálu hlubinného úložiště
- dvě nové komunikační silniční napojení
- jedno nové železniční napojení
- další dva objekty mimo areál cca každý do 100 m2 pro důlní větrání, opět spolu se samostatnými komunikačními napojeními
- nové napojení do stávajících vodotečí pro stálé odvádění podzemních vod z úložiště
- případné další potřebné úpravy a skládky v okolní krajině

Dále nelze zapomínat, že při zpracovávání jaderných materiálů hrozí především:
-chybující lidský faktor při všech činnostech
-historická neznalost jaderné problematiky (prvopočátek před sto lety), co v budoucnu?
-teroristický útok na zařízení, jak při přepravě, tak na samotné úložiště
-havárie jakéhokoli druhu
-při skladování posuny v zemské kůře, praskliny ve skalním masívu a možnost průsaku vod
-jedná se o období skladování minimálně sto tisíc roků (dle odborných odhadů)

Proto stále žádejme námi zvolené poslance Parlamentu ČR, Senátu ČR a vlády ČR o:
- vytváření takové energetické koncepce našeho státu, která nebude proti vůli občanů,
a která nebude zdrojem ekonomického bohatnutí úzké skupinky osob
- podporu při hledání a realizaci nových, k okolí šetrných, energetických zdrojů
- kontrolu skutečně hospodárného využívání energií vyrobených v ČR s důrazem na prodej energií do zahraničí
- nebudování hlubinných úložišť jaderného odpadu na území ČR, především z důvodů velké hustoty osídlení a velkého množství nebezpečných faktorů
- změnu zákonů naší republiky, aby obce a města měly možnost na svém území práva veta při veškerých stavbách a byly rovnocennými účastníky řízení
- zintenzivnění prací na výzkumu dalšího mírového využití jaderného odpadu
- hledání řešení při otázce jaderných odpadů v rámci celé Evropské unie

U časových náležitostí uvádím ze "Zprávy":
- 1990 - zahájení prací na hledání způsobu likvidace a vhodné lokality
- 2005 - "údajné vládní pozastavení prací"
- 2009 - zahájení fyzických průzkumných prací
- 2015 - určení dvou lokalit (hlavní a záložní)
!!Zde upozorňuji, že řádně zvolená zastupitelstva dotčených obcí, pověřených měst a krajů, byla o záměrech vybudovat v jejich správním území úložiště radioaktivních odpadů direktivně seznámena až na počátku léta 2003. A jen to proto, že tehdy byly zahájeny pouhým okem viditelné přelety průzkumného vrtulníku nad jednotlivými lokalitami!!

Věřím, že nově řádně zvolení politici se poučili z chyb minulosti a budou vytvářet rovnoprávné podmínky pro volené orgány všech stupňů v celé ČR. Že budou vytvářet rovnoprávné podmínky pro denní život všech občanů, ať jsou z malé pošumavské vísky nebo z pražské aglomerace.
Pro řešení takto závažných problémů a řádného vyhodnocení celé problematiky je potřebné, aby co nejdříve byla řádná vláda ČR. Vláda, která začne pracovat a řešit starosti občanů.

(Dokumenty z nichž je citováno jsou v plném rozsahu k dispozici na Obecním úřadu v Chanovicích.)

Pozvánka na pěší pochod:

Karta účastníka:

V lednu 2007 Petr Klásek Černický - starosta Obce Chanovice
obec.chanovice@worldonline.cz

PF

Informace k pochodu z loňského ledna 2006

Problematika ukládání radioaktivních odpadů je zároveň velkým testem demokracie.
Pozvánka na pěší pochod aneb stále "o nás bez nás" - úložiště radioaktivních odpadů.

Na první lednovou sobotu roku 2006 připravuje Obec Chanovice pěší pochod. Pochod se bude konat opět v duchu dvou hlavních podtextů. Prvním je setkání lidí v krásné krajině pošumavské obce. Druhý se vztahuje ke stále připravovanému úložišti jaderných odpadů v regionu mezi městy Nepomuk, Blatná a Horažďovice. Ač bylo vládní institucí Správa radioaktivních úložišť vyhlášeno, že výzkum a související přípravné práce se pozastavují do roku 2009, jsou vytipovaná území dále zkoumána a práce pokračují. Nyní byl dokončen další díl částečně utajované práce, když byla už konkrétněji určena místa ve všech šesti lokalitách pro případná úložiště. Ani nové kosmetické úpravy "Atomového zákona" stále neberou obce jako rovnocenného partnera. Senát ČR, díky některým svým členům, již začíná jednat o jaderné problematice. Ale hlavní zákonodárný sbor Parlament ČR stále váhá.
Často mne zaráží, když se setkám s občanem Prahy či jiného většího města a on se mi zeptá:"Tak co, už jste si vyřešily ten váš problém na té vaší vesnici s jaderným odpadem"? Cožpak se jedná o odpad a jen o náš lokální problém? Jedná o strategický materiál především pro výrobu elektrické energie. A to ne jen pro naše vesničky, ale do každé domácnosti, do každého provozu, do každé veřejné budovy a pro každého občana naší vlasti.
Jsme svědky mnohých neuvěřitelných debat, rozhodnutí a činů nynějších politiků. Kdo z nich zaručí, že by vybudované úložiště bylo vybudováno řádně a bezpečně provozováno? Kdo zaručí, že by úložiště nebylo dále nabízeno a prodávána úložná kapacita zahraničním "výrobcům" jaderného odpadu? Kdo zaručí stabilitu materiálů za sto, tisíc, deset tisíc, padesát tisíc let?
Člověku je přirozené, že potřebuje a chce svobodu pro svá rozhodnutí, k čemuž potřebuje jasné, nezmanipulované a aktuální informace. Žádný jedinec nemůže a nechce být voděn jako tupé zvíře na pomyslném dobytčím řetízku. Vždyť celá problematika radioaktivních odpadů je zároveň velkou zkouškou demokracie. Způsoby jednání a rozhodování musí být průhledné, kontrolovatelné a následné činy vratné. Stále je podceňován a odstrkován občan jako jedinec a stále není brána samosprávná obec jako řádný plnohodnotný účastník jednání.

Nejsem ortodoxním odpůrcem jaderné energetiky. Ale stále postrádám u energetické politiky státu jasnou koncepci. O co mi jde a co mi stále chybí při jednání obec (občan) versus stát?
- všeobecný dialog - společné otevřené hledání řešení bez osobních vlivů. Ctím a respektuji odborníky, ale způsob jednání musí být průhledný.
- rovnost zúčastněných - dbát rovných práv každého jednotlivého občana a každé instituce.
- kontrola veškerých činností - naprostá otevřenost při všech činnostech, veřejné poskytování informací a prověřování veškerých námitek a nových možností.
- odpovědnost pro další generace - aby naši potomci měli možnost změnit naše rozhodnutí
a naše činy. Jak vypadala energetika a zvláště jaderná před sto lety? A kam ji přivede vývoj za dalších sto let?

V rozporuplnosti názorů mi utvrzuje například informace firmy ČEZ ze srpna 2005:
....Přepracování použitého jaderného paliva je zatím považováno za technicky komplikovaný úkol. Přesto dnes existují a jsou využívány dobře zvládnuté technologie, které se osvědčily z hlediska jaderné bezpečnosti. Závody na přepracování použitého jaderného paliva již provozují Francie, Velká Británie, Rusko, Čína a Japonsko. Vzhledem k ekonomické náročnosti (těžba uranu je levnější než přepracování paliva)však tato technologie zatím není příliš rozšířena - celkově se přepracovává zhruba 10% celosvětové produkce použitého jaderného paliva. Odborníci však očekávají, že v budoucnu se opětovné využití přepracovaného jaderného paliva stane zajímavou a cenově dostupnou technologií pro jadernou energetiku. Palivo, které je dnes využíváno v jaderných elektrárnách, má tedy před sebou novou perspektivu. Na své případné další zhodnocení však musí nějakou dobu počkat, do doby, než se technologie na přepracování stanou efektivnějšími a cenově dostupnějšími.
O to větší význam a vlastně i novou dimenzi tak získává skladování použitého jaderného paliva. Děje se tak v tzv. meziskladech, které umožňují bez problémů dočasně skladovat použité jaderné palivo desítky nebo dokonce stovky let. Výhodou skladování v takovém meziskladu je možnost oddálit rozhodnutí o nevraném kroku, tedy o případném trvalém uložení použitého paliva do konečného hlubinného úložiště......
.
Z dopisu zaslaného a podepsaného třiceti osmi starosty v říjnu 2005 všem poslancům Parlamentu ČR:
.....Atomový zákon nám ve své současné podobě nedává pravomoc zapojit se plnohodnotně do správních řízení, souvisejících s jadernými zařízeními, které chce stát umístit na území našich obcí....
.....Řešení problematiky cestou konfrontací se přitom chceme vyhnout. Takový směr by mohl jakákoli řešení spíše ještě prodražit. Zdůrazňujeme, že dáváme přednost otevřené mnohostranné diskusi rovnocenných partnerů. Pro tu ale musí být vytvořeny legislativní podmínky.....

Přijďte vyjádřit svojí účastí na pochodu názor na takovouto stavbu nejen zde na úpatí Šumavy a nedaleko zlatonosné Otavy, ale i v celé naší české vlasti. Nesmíme zapomenout, že se jedná o úložiště nebezpečných materiálů, které by zde zůstalo našim potomků až na sto tisíc let. Nepředstavitelná doba, vždyť moderní dějiny lidstva se datují na tři tisíciletí a využívání jaderné energie ani ne na sto roků. Je to stejné jako u každých voleb. Nebudeme-li vyjadřovat jako jedinci své názory a zastávat své postoje, tak budeme skutečně jako na řetízku. Bojujme a snažme se o demokratické projednávání náležitostí, které se nás dotýkají!
Petr Klásek Černický - starosta Obce Chanovice, 1/2006.

Celá akce 6.1.2007 je organizována pohodovou cestou k problematice jaderných odpadů v ČR a k setkávání lidí.
Petr Klásek, obec.chanovice@worldonline.cz

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Chanovice
Zveřejněno 02.01.2007 v 22:05 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule